آمپول | بلاگ

آمپول

تعرفه تبلیغات در سایت

فــکــرهـ بــــاز و قــدمـــــام بـــــزرگـــــ :)

دنــیــــــــــا چــی بـــهـ روزهـ هــــدفــــام :)

مــن سـاخــتـهـ شــدمـ چـالـــشـــــو بـخــــــــام :)

کـ وایـســــــتـم تـــو روش تـا خــارشـــــــــو بـگــــــــــــام :)

اصــــــن مــشــکــــــل هــمـیـشـــهـ فــهـمـیـــدنـمـــــــــــــــــــــه :)

بـــردن قــــــــانــــــونــــهـ جـــنـگـــیــــــــدنــمــــهــ :)

واسـم از بــرد و بـاخــتـ و لــفظشـ نگــو:)

مــن ایـــن کــصــشـــــــرا ســوژه ی خـــنـدیـدنـمـــــــــهـ :)

**[آلبـــوم آمپـــــول]**

آمپول زدن,آمپول بتامتازون,آمپول پروژسترون,...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : دوشنبه 13 دی 1395 ساعت: 5:19