آمپول

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

فــکــرهـ بــــاز و قــدمـــــام بـــــزرگـــــ :)

دنــیــــــــــا چــی بـــهـ روزهـ هــــدفــــام :)

مــن سـاخــتـهـ شــدمـ چـالـــشـــــو بـخــــــــام :)

کـ وایـســــــتـم تـــو روش تـا خــارشـــــــــو بـگــــــــــــام :)

اصــــــن مــشــکــــــل هــمـیـشـــهـ فــهـمـیـــدنـمـــــــــــــــــــــه :)

بـــردن قــــــــانــــــونــــهـ جـــنـگـــیــــــــدنــمــــهــ :)

واسـم از بــرد و بـاخــتـ و لــفظشـ نگــو:)

مــن ایـــن کــصــشـــــــرا ســوژه ی خـــنـدیـدنـمـــــــــهـ :)

**[آلبـــوم آمپـــــول]**

نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : دوشنبه 13 دی 1395 ساعت: 5:19